Polityka prywatności

 • I. Wstęp
 • II. Dane kontaktowe administratorów danych osobowych
 • III. Przepisy prawne z zakresu ochrony danych osobowych
 • IV. Zasady przetwarzania danych osobowych
 • V. Prawa osób, których dane dotyczą
 • VI. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • VII. Zgoda – cofnięcie zgody
 • VIII. Zakres przetwarzanych danych osobowych
 • IX. Pliki cookies i inne technologie internetowe
 • X. Pozostałe informacje
 • XI. Zmiany w Polityce
 • XII. Cenniki

Polityka RODO

Pliki cookies

 • I. Cookies i stosowane technologie internetowe
 • II. Zakres zbieranych danych
 • III. Cele i podstawa prawna stosowanych technologii internetowych
 • IV. Funkcjonalności lub technologie dostawców zewnętrznych
 • V. Sprzeciw oraz cofnięcie zgody na instalację cookies

I.WSTĘP

Ochrona danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Zapewniamy, iż dane osobowe zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z uwagi na fakt, iż zależy nam na tym, aby każda osobamogła świadomie i swobodnie decydować o tym, czy korzysta z naszego serwisu udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności i plików cookies (zwana dalej: „ Polityką Prywatności”).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przekazanie najważniejszych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które każda osoba będzie otrzymywać w momencie zbierania od niej danych osobowych przy realizacji poszczególnych usług: np. umówienia jazdy testowej, sprzedaży samochodu, zamówienia usługi serwisowej, akcji promocyjnych itp.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w spółce pod firmą:Auto Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu aplikując za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego otrzymuje także szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Wszystkie klauzule informacyjne związane z realizacją przez nas usług oraz procesem rekrutacyjnym są dla Państwa zawsze dostępne pod następującym linkiem:

http://centrumwroclaw.pl/#kariera

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Ze względu na specyfikę prowadzonej przez nas działalności gospodarczej administratorami Państwa danych osobowych - w zależności od rodzaju świadczonych przez nas usług - są następujące podmioty.

A. Współadministratorzy Danych Osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych (tj. podmiotami, które wspólnie ustalają cel i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych), w sytuacji gdy korzystają Państwo z następujących naszych usług:

 • udzielanie odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym;

 • sporządzenie oferty na zakup samochodu;

 • jazda próbna i użyczenie samochodu;

 • zamówienie i zakup samochodu;

 • serwis samochodu;

 • zakup części i akcesoriów samochodowych;

 • obsługa reklamacji, gwarancji lub roszczeń;

 • obsługa roszczeń, rozliczanie, raportowanie i audytowanie wewnętrzne Dealera;

 • obsługa klienta, prowadzenie bazy klientów, kontrola jakości obsługi klienta;

są:

1) Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169

(zwana:„VGP”)

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44

Strona: www.vw-group.pl

E-mail: daneosobowe@vw-group.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP: E-mail: iod@vw-group.pl

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

2) Auto Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Karkonoska 47, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528618, NIP: 9910365128, Regon: 160088568 (zwana dalej: Dealerem)

Adres: Auto Group Polska Sp. z o.o., Aleja Karkonoska 47, 53-015 Wrocławoddział we Wrocławiu Centrum Wrocław przy al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław

Strona: http://centrumwroclaw.pl/

E-mail: info@centrumwroclaw.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Dealera:

E-mail: iod@autogrouppolska.pl

Adres: Auto Group Polska Sp. z o.o., Aleja Karkonoska 47, 53-015 Wrocław z dopiskiem „IOD”.

Więcej informacji na temat współadministrowania uzyskają Państwo u Inspektora Ochrony Danych VGP dostępnego pod adresem mailowym: iod@vw-group.pl.

B. Administrator Danych Osobowych

1) Auto Group Polska Sp. z o.o.,

Administratorem Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie u Dealera, zawierają Państwo z Dealerem umowę najmu samochodu bądź umowę użyczenia samochodu jest:

2) Auto Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Karkonoska 47, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528618, NIP: 9910365128, Regon: 160088568 (zwana dalej: Dealerem)

Adres: Auto Group Polska Sp. z o.o., Aleja Karkonoska 47, 53-015 Wrocław oddział we Wrocławiu Centrum Wrocław przy al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław

Strona: http://centrumwroclaw.pl/

E-mail: info@centrumwroclaw.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Dealera:

E-mail: iod@autogrouppolska.pl

Adres: Auto Group Polska Sp. z o.o., Aleja Karkonoska 47, 53-015 Wrocław z dopiskiem „IOD”.

2) Volkswagen Group Polska sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy wyrażają Państwo zgodę na wysyłanie informacji handlowych i marketingowych, wysyłkęNewslettera, udzielenie informacji o charakterze marketingowym jest:

Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (zwana VGP)

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44

Strona: www.vw-group.pl

E-mail: daneosobowe@vw-group.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP:

E-mail: iod@vw-group.pl

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

III. PRZEPISY PRAWNE Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Polityka Prywatności Dealera opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane „RODO”;

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000);

 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.);

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

IV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości - dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Państwa;

 • ograniczonego celu Państwa dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • minimalizacji danych Państwa dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowości – dane osobowe przetwarzane przez Dealera są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; Dealer podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

 • ograniczenia przechowywania Państwa dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej Państwa identyfikację, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

 • integralności i poufności Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;

 • prywatności w fazie projektowania (privacy by design) – Dealer uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą;

 • prywatności w ustawieniach domyślnych (privacy by default) – Dealer wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe,

które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Zasada ta odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych.

Nadto Dealer niezwłocznie realizuje wnioski osób, których dane dotyczą sprostowania czy aktualizacji danych, dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również niezwłocznie realizuje prawa osób, których dane dotyczą. Wszystkie Państwa prawa zostały szczegółowo opisane w pkt V niniejszej Polityki Prywatności.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Dealer odpowiednio zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

W sytuacji, gdy Państwa dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zabezpieczony umownie oraz zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.Nadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez takie podmioty, które zobowiązały się do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Dealera iVGP mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Dealer niezwłocznie realizuje Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy z

Państwa ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych- więcej na temat cofnięcia zgody patrz pkt VII niniejszej Polityki Prywatności;

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • sprostowania (poprawiania), aktualizacji swoich danych;

 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. czasowym zablokowaniu dostępu do danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu;

 • przenoszenia danych- w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu- w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W sytuacji, gdyby chcieli Państwo skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z

Inspektorem Ochrony Danych Dealera. Dane kontaktowe:

E-mail: iod@autogrouppolska.pl

Adres: Auto Group Polska Sp. z o.o., Aleja Karkonoska 47, 53-015 Wrocław z dopiskiem „IOD”.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Dodatkowo w przypadku współadministrowania Państwa danymi osobowymi z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, o czym mowa w punkcie I I A, mogą Państwo realizować swoje prawa także kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych VGP. Dane kontaktowe:

E-mail: iod@vw-group.pl

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

Państwa wnioski będą zrealizowane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ich otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Państwa poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymają Państwo informacje, z których zrezygnowali Państwo cofając zgodę.

W przypadku kierowania wniosku do Dealera lub VGP zwracamy się z prośbą o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia Państwa tożsamości.

VI. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Delar i/lub VGP mogą przetwarzać Państwa dane osobowe:

1. na podstawie zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO) - na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym. Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego Państwa działania (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza kontaktowego) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.

Zgoda stanowipodstawę prawną również w sytuacji, gdy:

 • przekazują Państwo dobrowolnie swoje dane i kierują do nas prośby o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, prośbę o kontakt z Centrum Informacji VGP lub konsultantami Dealera i/lub VGP;

 • proszą Państwo o przesłanie konfiguracji samochodów;

 • subskrybują Państwo newsletter;

 • chcą Państwo otrzymać voucher rabatowy;

 • wyrażają Państwo dodatkowe zgody w celu marketingu przyszłego, polegającego na: przesyłaniu ofert produktów lub usług danej marki oraz innych powiązanych z marką akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, w tym profilowaniu dla celów tego marketingu oraz prowadzeniu i analizowaniu badań: satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami danej marki;

 • biorą Państwo udział w badaniu zadowolenia obsługi zapytania przez Centrum Informacji VGP;

 • biorą Państwo udział w konkursach;

 • biorą Państwo udział w procesach rekrutacyjnych Dealera – przy przekazywaniu Dealerowi danych wykraczający poza dane jakich, zgodnie z prawem pracy, pracodawca żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie bez jej zgody, jak również, gdy zgłaszają Państwo chęć udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

2. w celu wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO) , m.in. w sytuacji, gdy:

 • realizowany jest dostęp do serwisu Dealera oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za ich pośrednictwem (np. formularz kontaktowy Dealera);

 • dokonują Państwo rezerwacji pierwszeństwa zamówienia samochodów przed ich wprowadzeniem na rynek;

 • poszukują Państwo samochodu używanego, będącego w ofercie Dealera;

 • Dealer przygotuje i prześle Państwu konkretną ofertę danego produktu.

Państwa dane osobowe są przetwarzane również w celach związanych z realizacją umowy zawartej pomiędzy Dealerem a Państwem np. w celu realizacji umowy sprzedaży samochodu, umowy najmu samochodu, umowy sprzedaży części i akcesoriów do samochodów, a także w celu realizacji usługi serwisowej.

3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Dealera i/lub VGP (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO), z wyjątkiem przypadków, gdy Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych), np. w sytuacji, gdy:

 • obsługujemy inne niż dot. informacji marketingowych Państwa zapytania;

 • przeprowadzane jest badanie jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej;

 • wysłanesą zaproszenia do badania zadowolenia obsługi Państwa zapytania przez Centrum Informacji VGP (chyba, że kontaktują się Państwo telefonicznie, wówczas prosimy o zgodę);

 • przeprowadzany jest audyt i sporządzane są raporty wewnętrzne sieci dealerskiej;

 • weryfikowana jest działalnośćDealera oraz dokonywanesą rozliczenia finansowe;

 • jest to niezbędne do zapewnienia, iż produkty lub usługi danej marki dostarczane są zgodnie z prawem oraz obowiązującymi standardami i wytycznymi producenta, umowami dealerskimi i serwisowymi oraz w celach zapobiegania i wykrywania nadużyć;

 • jest to niezbędne do realizacji celów dowodowych, archiwalnych, oraz w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 • jest to niezbędne do realizacji celów analitycznych i statystycznych, żeby zapewnić dbałość o jakość produktów i usług danej marki, dokonywać lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania analiz sprzedażowych i rynkowych, opracowywania strategii marketingowych lub biznesowych. W tym przypadku wynikiem przetwarzania są dane zbiorcze.;

 • prowadzone są zbiorcze, anonimowe statystyki co do osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (np. udziału osób danej płci);

 • jest to niezbędne do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa, obsługą reklamacji;

 • jest to niezbędne do realizacji Państwa praw, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania Państwa żądań oraz dowodów na ich obsługę;

 • zarządzamy procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalamy standardy obsługi klientów danej marki, w celu zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzeniu centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych.

4. gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jestniezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów osoby (podstawa z art. 6 ust 1 lit. d RODO) lub spełnienia obowiązku prawnego leżącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

Dotyczy to szczególnie obowiązków ciążących na VGP jako importerze samochodów w związku z prowadzonymi akcjami przywoławczymi, a także z związku z realizacją obowiązków ciążących na VGP oraz Dealerze wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego.

VII. ZGODA – COFNIĘCIE ZGODY

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody (patrz pkt VI ppkt 1 Polityki Prywatności) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę.

W celu skutecznego cofnięcia zgody należy:

1. w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przekazaniem danych w ramach zapytania o ofertę, jazdę testową lub wizytę serwisową - poinformować Dealera o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą, jazdą testową lub wizytą serwisową będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem zgody);

2. w przypadku, gdy są już Państwo Klientem lub potencjalnym Klientem w ramach danej marki tj. Volkswagen, Volkswagen Użytkowe, Audi, Skoda, Seat, Das Welt Auto:

 • lub bezpośrednio skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych VGP: E-mail: iod@vw-group.pl

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.;

Adres: Auto Group Polska Sp. z o.o., Aleja Karkonoska 47, 53-015 Wrocław z

dopiskiem „IOD”.

3. w przypadku subskrypcji Newslettera– skorzystać z linku dezaktywującego subskrypcję umieszczonego w każdej wiadomości email lub wysłać informację o cofnięciu zgody na podany w korespondencji adres e-mail;

4. w innych przypadkach pozyskanych przez VGP lub/i Dealera zgód - postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych lub w korespondencji marketingowej;

5. w przypadku kandydatów do pracy aplikujących przez stronę http://centrumwroclaw.pl/#kariera,napisać na adres iod@autogrouppolska.pl z dopiskiem „Rekrutacja”. Możliwe jest także cofnięcie zgody poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny przesłany drogą mailową w odpowiedzi na wysłanie aplikacji.

Jednocześnie informujemy, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zapewniamy, iż Państwa wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingowym (w tym w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon). Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymają Państwo od nas informacje, z których zrezygnowali cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

W przypadku, gdy posiadamy Państwa dane osobowe na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to będziemy przetwarzać je nadal w tych celach, jednakże na innej podstawie prawnej.

VIII. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres pozyskiwanych od Państwa danych osobowych różni się i jest uzależniony od kategorii podmiotu danych oraz tego czy są Państwo naszymi Klientami, osobami potencjalnie zainteresowanymi naszymi produktami lub usługami, osobami ubiegającymi się o pracę u Dealera oraz od celu, dla którego Państwa dane są zbierane.

Zapewniamy, iż Dealer i VGP - zgodnie z zasadą minimalizacji danych -będą przetwarzać tylko tedane osobowe, które sąniezbędnedo realizacji stosownych celów.

Najczęściej Dealer i/lub VGP przetwarzają dane osobowe takie jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), numer VIN pojazdu, dane dotyczące samochodu, dane lokalizacyjne (jeśli wyrażą Państwo zgodę przez specjalnie przeznaczoną do tego funkcję strony internetowej), dane dot. Państwa zapytań, zamówień, zleceń, reklamacji, dane dot. produktów lub usług, którymi są Państwo zainteresowani, informacje przekazane w trakcie rozmowy lub zawarte w korespondencji kierowanej do Dealera i/lub VGP (także w ramach serwisów społecznościowych), w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP, dane dot. floty samochodowej, dane osoby kontaktowej (stanowisko); nagrania rozmów prowadzonych z Centrum Informacji VGP, dane związane z korzystaniem z chatów.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w ramach korzystania z serwisów internetowych Dealera i/lub VGP podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz często niezbędne by zrealizować Państwa zamówienie lub zapytanie (takie elementy danych zostały oznaczone symbolem * np. imię, nazwisko, numer telefonu), niezależnie od tego mogą Państwodobrowolnie pozostawić dodatkowe dane np. adres e-mail.

W przypadku logowania się do naszych serwisów internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+ lub inne, zgadzają się Państwo na udostępnienie Dealerowi i/lub VGP swoich danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia, lokalizacja oraz wszelkie informacje, którechcą Państwo udostępnić).

W sytuacji, gdy nie chcą Państwo pozostawić swoich danych osobowych poprzez strony internetowe, prosimy skontaktować się z naszym Centrum Informacji VGP telefonicznie lub mailowo lub też na miejscu u Dealera.

Formularze zbierające dane osobowe w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym VGP i Dealer nie przetwarzają świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Wyrażone przez Państwa zgody są przeznaczone dla osób powyżej 16 roku życia.

Tym samym jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś udzielać nam żadnych informacji. Jeśli poweźmiemy informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam swoje dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej, nie będziemy przetwarzać takich danych.

IX. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Pliki cookie

Sygnalizatory sieci (znaczniki pikseli)

Śledzenie i analiza

Retargeting

Korzystanie z danych GPS

Remarketing

Korzystanie z piksela Facebooka

Korzystanie z google Adwords

I. Cookies i stosowane technologie internetowe

 1. Cookies Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartphonie) i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają w żaden na sposób na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

 1. Rodzaje cookies W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies - niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Te cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

 • „analityczne” /„wydajnościowe” pliki cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie

tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.

 • „funkcjonalne” pliki cookies - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.

Lista

Dostawca cookies Nazwa Cookies Ważność Typ Własne / 3rd party Google Analitics _ga 2 lata web tracking Własne / Self-made

Google Analitics _gid 24 godziny web tracking Własne / Self-made Google Analitics _gat_UA-2085591-12 1 minuta web tracking Własne / Self-made

Cookies systemowe VW_SYSTEM

do końca sesji

cookies systemowe Własne / Self-madeCookies systemowe js__cookies-alert 1 rok cookies systemowe Własne / Self-made

Poza własnymi plikami cookies, na stronie internetowej mogą być wykorzystywane tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych. Wykorzystywane są do zapewniania na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Zwracamy uwagę na fakt, iż w zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików cookies może się różnić.

Pixel

 1. Pixel to kod oprogramowania, który pozwala śledzić Użytkowników i ich zachowanie na stronach internetowych, na których rozmieszczono piksele. Może to być podstawowe śledzenie, czy Użytkownik odwiedził stronę internetową, aż do szczegółowego śledzenia działań, takich jak dodanie produktu do koszyka, wybranie produktu, wysłanie formularza itp. Piksel może przesłać zgromadzone informacje stronie trzeciej, tj. do dostawcy kodu. II. Zakres zbieranych danych Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenie odwiedzało już stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do

stron internetowych. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.

Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:

 • dane urządzenia: typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej;

 • dziennik / zdarzenia: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość wizyty na stroni, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język w przeglądarce;

 • dane dotyczące lokalizacji: adres IP, dane o Twojej lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania-(długość i szerokość geograficzna, ISP np. Play/Orange, inne podane przez Użytkownika dane lokalizacyjne), takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację);

 • inne dane: dane na temat korzystania z Serwisu, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych, np. źródło wejścia pod UTM, , linki, w które kliknął Użytkownik, ilość kliknięć i widoków dynamicznej zawartości strony; W związku z dostępem do naszego serwisu dane z urządzenia końcowego przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu wydawca jako administrator danych ocenia niektóre czynniki dotyczące osób fizycznych, aby poprzez analizę ich zachowania antycypować przyszłe zachowanie, jednakże bez podejmowania istotnych decyzji dotyczących Użytkownika. III. Cele i podstawa prawna stosowanych technologii internetowych Wykorzystujemy stosowane technologie internetowe do:

 • zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ulepszania strony internetowej (odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika);

 • analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na naszej stronie internetowej w celach zapewnienia funkcjonowania strony, dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika, celach analitycznych, odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. W każdej chwili Użytkownik może zmienić ustawienia cookies oraz wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies opisanych w punkcie VI poniżej. IV. Funkcjonalności lub technologie dostawców zewnętrznych Informujemy, iż na naszej stronie internetowej korzystamy z usług i narzędzi dostawców zewnętrznych, w szczególności w zakresie związanym z dostarczaniem usług dostępnych

za pośrednictwem strony oraz z analityką. Dostawcy poszczególnych cookies lub innych technologii wskazani są na w/w listach.

Poniżej opisujemy wybrane narzędzia naszych dostawców służące: Google Analytics

Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin

Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb Użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=pl Przetwarzanie danych poza EOG

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszych dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (PrivacyShield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC, posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się naszym IOD. V. Sprzeciw oraz cofnięcie zgody na instalację cookies W każdej chwili Użytkownik może zmienić swoje ustawienia cookies oraz wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez nas lub naszych partnerów danych zawartych w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, korzystając z narzędzia do zarządzania zgodą na pliki cookies - klikając na ten link [ ] lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies, wskazanych poniżej.

Można zmienić ustawienia w przeglądarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej - w opisie funkcji pomocy przeglądarki lub może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies).

Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszych stron internetowych, a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność.

Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dot. plików cookies zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out (który służy wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu Użytkownika – braku zgody), należy pamiętać, iż plik cookie - opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdziesz tutaj:

•w przeglądarce Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 • w przeglądarce Opera ™ https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ • w przeglądarce Safari™ https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych znajdziesz na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

Użytkownik może także zmienić ustawienia dot. poszczególnych cookies stosowanych przez naszych zewnętrznych dostawców:

Google Analytics Opt – out https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl Informacje dodatkowe Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii śledzenia, w tym tego, jak je wyłączyć, znajduje się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ Użytkownik może wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu dostarczania

internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

X.POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

Okres przechowywania danych osobowych zależny jest od podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych. W klauzulach informacyjnych, które otrzymają Państwo w trakcie pozyskiwania danych osobowych zostały wskazane okresy przechowywania danych osobowych.

W przypadku procesów przetwarzania danych osobowych opartych na Państwa zgodzie, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.

Podkreślenia wymaga, iż w każdym przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej (jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń) bądź krócej (np. w przypadku zrealizowania żądania usunięcia danych).

Zapewniamy, iż zarówno Dealer jak i VGP nie przechowuje danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (tj. zgoda np. w przypadku marketingu, umowa lub uzasadniony interes).

W szczególności Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z grupy Volkswagen, w tym Volkswagen AG, Skoda Auto a.s., Audi AG, SEAT S.A., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, (w związku z realizacją zamówienia samochodu, świadczeniem usług IT, realizacją akcji przywoławczych lub w ramach obsługi skarg lub roszczeń), spółkom Volkswagen Financial Services tj. Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (w związku z oferowaniem przez te podmioty finansowania lub ubezpieczenia).

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnie z art. 28 RODO - innym odbiorcom będącymi podmiotami przetwarzającymi – świadczącymi usługi na nasze zlecenie i w naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, callcenter, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji, audytorom, profesjonalnym doradcom.

W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.

W uzasadnionych przypadkach Państwa dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe) i sądom.

W zakresie celu marketingowego na przyszłość odbiorcami Państwa danych osobowych jako podmioty przetwarzające dane mogą być Autoryzowani Dealerzy lub Autoryzowani Partnerzy Serwisowi danej marki działający także na zlecenie i w imieniu VGP (dane adresowe Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych danej marki dostępne są na poszczególnych stronach markowych).

 1. Przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Dealer nie zamierza przekazywaćPaństwa danych osobowych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Indie) ani organizacji międzynarodowej.

Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (PrivacyShield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych VGP.

 1. Profilowanie

Dealer zapewnia, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI. ZMIANY W POLITYCE

Dealer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa lub obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty.

Jednocześnie zapewniamy, iż o wszelkich zmianach Dealer będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XII. CENNIKI

Cenniki i inne informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.

Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach.

Jednocześnie informujemy, iż niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi, mogą być również dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.

Nadto ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2024 r.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wstęp. Dane kontaktowe.

Niniejsza Polityka cookies dotyczy wykorzystywania plików „cookies”, pixeli (kody pikselowe) oraz stosowania innych technologii internetowych oraz przetwarzaniu danych osobowych za ich pomocą, które stosowane są na stronie www.centrumwroclaw.pl zwanych „Serwisem” lub „stroną internetową”. Wydawcą tych stron jest Auto Group Polska Sp. z o.o..

W niniejszej Polityce znajdują się informacje o tym:

 • jakie technologie internetowe są stosowane na stronie internetowej,

 • jakie dane przetwarzamy,

 • w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy i przetwarzamy te dane,

 • do kogo i gdzie przesyłamy te dane.

Administratorem danych osobowych na stronie internetowej Auto Group Polska Sp. z o.o. Centrum Wrocław oddział we Wrocławiu Al. Aleksandra Brucknera 54 ,51-411 Wrocław NIP:9910365128 REGON: 160088568
Adres: Auto Group Polska Sp. z o.o. Aleksandra Brucknera 54 ,51-411 Wrocław
Strona: www.centrumwroclaw.pl
E-mail: iod@autogrouppolska.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Dealera:
Ilona Guzik
E-mail: iod@autogrouppolska.pl
Adres: Centrum Wrocław Al. Aleksandra Brucknera 54 ,51-411 Wrocław dopiskiem „IOD”

 

I. Cookies i stosowane technologie internetowe

 

1. Cookies

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartphonie) i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.

 

Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają w żaden na sposób na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

 

2. Rodzaje cookies

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

 

 • niezbędne” pliki cookies - niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Te cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

 

 • analityczne” /„wydajnościowe” pliki cookies - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.

 

 

 • funkcjonalne” pliki cookies - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.

 

Lista

Dostawca cookies Nazwa Cookies Ważność Typ Własne / 3rd party
Google Analitics _ga 2 lata web tracking Własne / Self-made
Google Analitics _gid 24 godziny web tracking Własne / Self-made
Google Analitics _gat_UA-2085591-12 1 minuta web tracking Własne / Self-made
Cookies systemowe VW_SYSTEM do końca sesji cookies systemowe Własne / Self-made
Cookies systemowe js__cookies-alert 1 rok cookies systemowe Własne / Self-made

 

Poza własnymi plikami cookies, na stronie internetowej mogą być wykorzystywane tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych. Wykorzystywane są do zapewniania na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej).

 

Zwracamy uwagę na fakt, iż w zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików cookies może się różnić.

 

 1. Pixel

 

Pixel to kod oprogramowania, który pozwala śledzić Użytkowników i ich zachowanie na stronach internetowych, na których rozmieszczono piksele. Może to być podstawowe śledzenie, czy Użytkownik odwiedził stronę internetową, aż do szczegółowego śledzenia działań, takich jak dodanie produktu do koszyka, wybranie produktu, wysłanie formularza itp. Piksel może przesłać zgromadzone informacje stronie trzeciej, tj. do dostawcy kodu.

 

II. Zakres zbieranych danych

 

Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenie odwiedzało już stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 

W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.

 

 

Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:

 

 • dane urządzenia: typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej;

 

 • dziennik / zdarzenia: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość wizyty na stroni, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język w przeglądarce;

 • dane dotyczące lokalizacji: adres IP, dane o Twojej lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania-(długość i szerokość geograficzna, ISP np. Play/Orange, inne podane przez Użytkownika dane lokalizacyjne), takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację);

 

 • inne dane: dane na temat korzystania z Serwisu, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych, np. źródło wejścia pod UTM, , linki, w które kliknął Użytkownik, ilość kliknięć i widoków dynamicznej zawartości strony;

 

W związku z dostępem do naszego serwisu dane z urządzenia końcowego przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w związku z jego wywołaniem lub wykonywaniem aktywności na stronie, dzięki czemu wydawca jako administrator danych ocenia niektóre czynniki dotyczące osób fizycznych, aby poprzez analizę ich zachowania antycypować przyszłe zachowanie, jednakże bez podejmowania istotnych decyzji dotyczących Użytkownika.

 

III. Cele i podstawa prawna stosowanych technologii internetowych

 

Wykorzystujemy stosowane technologie internetowe do:

 

 • zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

 

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ulepszania strony internetowej (odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika);

 

 • analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na naszej stronie internetowej w celach zapewnienia funkcjonowania strony, dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika, celach analitycznych, odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

 

W każdej chwili Użytkownik może zmienić ustawienia cookies oraz wyrazić swój sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies opisanych w punkcie VI poniżej.

 

IV. Funkcjonalności lub technologie dostawców zewnętrznych

 

Informujemy, iż na naszej stronie internetowej korzystamy z usług i narzędzi dostawców zewnętrznych, w szczególności w zakresie związanym z dostarczaniem usług dostępnych za pośrednictwem strony oraz z analityką. Dostawcy poszczególnych cookies lub innych technologii wskazani są na w/w listach.

 

 

Poniżej opisujemy wybrane narzędzia naszych dostawców służące:

 

Google Analytics

 

 

Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin

Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb Użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 

 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Przetwarzanie danych poza EOG

 

 

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszych dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji

 

w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC, posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 

 

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się naszym IOD.

 

V. Sprzeciw oraz cofnięcie zgody na instalację cookies

 

W każdej chwili Użytkownik może zmienić swoje ustawienia cookies oraz wyrazić swój sprzeciw

 

w zakresie wykorzystywania przez nas lub naszych partnerów danych zawartych w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, korzystając z narzędzia do zarządzania zgodą na pliki cookies - klikając na ten link [ ] lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień cookies, wskazanych poniżej.

 

 

Można zmienić ustawienia w przeglądarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej - w opisie funkcji pomocy przeglądarki lub może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania

 1. usuwania plików cookies).

 

 

Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszych stron internetowych, a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność.

 

 

Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dot. plików cookies zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out (który służy wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu Użytkownika – braku zgody), należy pamiętać, iż plik cookie - opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdziesz tutaj:

 

 

Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych znajdziesz na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

 

Użytkownik może także zmienić ustawienia dot. poszczególnych cookies stosowanych przez naszych zewnętrznych dostawców:

 

Google Analytics Opt – out

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

 

Informacje dodatkowe

 

Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii śledzenia, w tym tego, jak je wyłączyć, znajduje się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

 

Użytkownik może wyłączyć poszczególnych reklamodawców korzystających z historii wyszukiwania w celu dostarczania internetowych reklam behawioralnych, odwiedzając stronę http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory